در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 3 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 3 ریاضی هشتم

1- حاصل عبارت‌های زیر را با روش مورد نظر خود به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه 3 ریاضی هشتم

2- حاصل عبارت 10+3−7−2 را به دو روش حساب کرده‌ایم. کدام درست و کدام نادرست است؟ توضیح دهید.

نادرست10+3−7−2=13−5=8

درست10+3−7−2=13−9=4

3- قبل از انجام دادن محاسبات در عبارت‌های داده شده خوب دقت، و با دسته بندی مناسب، راه ساده‌ای پیدا کنید. راه حلّ خود را با راه حل‌های دوستانتان مقایسه کنید و آن گاه با ماشین حساب، درستی پاسخ‌های خود را بررسی کنید.

−40+35+80−17−40=+18

−32−21+12+3×7= −20

4- یکی از ریاضی‌دانان بزرگ در کودکی جمع عددهای از 1 تا 100 را با روشی ابتکاری محاسبه کرد.

image 214

چند جفت عدد با هم جمع شده‌اند؟ 50 جفت

حاصل جمع هر جفت عدد چند است؟ 101

حاصل عبارت چند می‌شود؟  50×101=5050

5- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. روش کار را توضیح دهید.

image 215

6- ابتدا در مربع‌های خالی علامت‌های «+» یا «-» بگذارید؛ سپس، عبارت داده شده را محاسبه کنید و همهٔ عددهای صحیح ممکن را که به دست می‌آیند از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

image 216

گام به گام سایر صفحات درس یادآوری عدد های صحیح

برچسب شده در: