در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 31 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 31 ریاضی و امار دوازدهم

اکنون که چرخهٔ حل مسئله را می‌شناسیم، می‌توانیم در جدول زیر نام هر گام و ترتیب آن را مقابل توضیحاتش بنویسیم. (مشاهدهٔ نمونهٔ حل‌شده در سطر سوم می‌تواند به ما کمک کند.)

ترتیب گامنام گامتوضیح گام
 2 طرح و برنامه ریزیراهی برای رسیدن به پاسخ مسئله پیدا می‌کنیم. به نمونه‌گیری، شیوهٔ اندازه‌گیری متغیر و چگونگی توصیف نتایج می‌اندیشیم.
 5 بحث و نتیجه گیرینتایج به دست آمده را تفسیر می‌کنیم و پاسخی برای پرسش اصلی پیدا می‌کنیم.
1بیان مسئلهمسئله‌ای را که در دنیای واقعی وجود دارد به‌صورت یک مسئلهٔ شفاف و دقیق آماری مطرح می‌کنیم.
 4 تحلیل داده هابا استفاده از معیارها، نمودارها و مفاهیمی که آموخته‌ایم، نتایج را متناسب با هدف‌های کارمان، نوع متغیرها و ویژگی‌های داده‌ها گزارش می‌کنیم.
 3 گردآوری و پاکسازی داده هاداده‌ها را گردآوری می‌کنیم و تا حد ممکن از درستی آنها مطمئن می‌شویم.