در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 33 ریاضی و امار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 33 ریاضی و امار دوازدهم

1- برای بررسی کدامیک از موارد زیر به اندازهٔ نمونهٔ بزرگ‌تری نیاز است؟ توضیح دهید.

الف) سن دانش‌آموزان در کلاسی که در آن درس می‌خوانید.


ب) معدل سال گذشتهٔ دانش‌آموزان در کلاسی که در آن درس می‌خوانید.

گزینه دوم؛ زیرا هر چه پراکندگی متغیر مورد بررسی بیشتر باشد، باید نمونه بزرگتری انتخاب شود.

2- علی و امید در یک پروژهٔ دانش‌آموزی می‌خواهند بررسی کنند که «نوجوانان منطقهٔ 2 آبادان در اوقات فراغت خود به چه فعالیت‌هایی مشغول‌اند و برای هر فعالیت چقدر وقت صرف می‌کنند.»

علی پیشنهاد می‌کند: «برای نمونه‌گیری به چند مکان تفریحی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی برویم و در هر مکان چند نوجوان را به‌طور تصادفی انتخاب کنیم و از آنها بپرسیم به طور متوسط چند ساعت در هفته به این مکان می‌آیند.»

امید پیشنهاد می‌کند:«اگر ادارهٔ آموزش و پرورش منطقه موافقت کند، برای نمونه‌گیری فهرستی از دانش‌آموزان متوسطهٔ اول و دوم منطقهٔ 2 آبادان تهیه کنیم. بعد، با اندازهٔ نمونهٔ کافی افرادی را به‌طور تصادفی انتخاب کنیم و از هر دانش‌آموز بپرسیم در اوقات فراغت خود چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و به‌صورت متوسط چند ساعت در هفته به این فعالیت‌ها مشغول است.»

موارد زیر اشکالاتی است که در پیشنهادهای امید و علی وجود دارد. در هر مورد، بنویسید که اشکال مربوط به پیشنهاد علی است یا امید.

الف) کسانی که اوقات فراغتشان را در خانه می‌گذرانند، شانس حضور در نمونه را ندارند.

اشکال پیشنهاد على
ب) نوجوانان بازمانده از تحصیل، شانس حضور در نمونه را ندارند.

اشکال پیشنهاد امید
پ) اگر مثلاً به کتابخانه برویم و از نوجوانان بپرسیم به‌طور متوسط چند ساعت در هفته به این مکان می‌آیند، میانگین داده‌های به‌دست آمده (آمارهٔ نمونه) بزرگتر از میانگین آن در جامعهٔ آماری(پارامتر جامعه) می‌شود؛ چون نوجوانانی که اصلاً به کتابخانه نمی‌روند، در نظر گرفته نشده‌اند.

دو اشکال دیگر را که به نمونه‌گیری علی وارد است، مطرح کنید.

اشکال پیشنهاد على

دو اشکال دیگر به نمونه گیری علی :

اول، عدم طبقه بندی أماکن بر اساس جنسیت
دوم، عدم توجه به روزهای حضور نوجوانان در اماکن مختلف

3- برای بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی خانوارهای یک شهر در کدام یک از شیوه‌های نمونه‌گیری زیر، همهٔ قشرهای جامعه شانس حضور ندارند؟ چرا؟

الف) انتخاب تصادفی خانوارها براساس رقم اول تلفن خانه‌ها
ب) انتخاب تصادفی خانوارها براساس رقم آخر تلفن خانه‌ها.

گزینه الف؛ زیرا ممکن است در یک شهر یک تعداد از اعداد برای زقم شماره اول وجود نداشته باشند