در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 36 ریاضی و امار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 36 ریاضی و امار دوازدهم

دو شرکت به نرگس پیشنهاد کار داده‌اند که یکی از آنها 30 و دیگری 31 کارمند دارد. میانگین حقوق ماهیانهٔ کارمندان شرکت اول، تقریباً 1/6 میلیون تومان و میانگین حقوق ماهیانهٔ کارمندان شرکت دوم تقریباً 4 میلیون تومان است. او برای انتخاب یکی از این دو شرکت، از اعظم و مریم نظرخواهی می‌کند.

اعظم می‌گوید: «شرکت دوم را انتخاب کن؛ چون به‌طور متوسط هر ماه 4 میلیون تومان درآمد خواهی داشت.»

مریم می‌گوید: «به نظر من این اطلاعات کافی نیست. گزارش معیار گرایش به مرکز بدون معیار پراکندگی چه فایده‌ای دارد؟»

آنها تصمیم می‌گیرند شرایط را کمی بیشتر بررسی کنند پس، در هر شرکت چند نفر را به‌طور تصادفی انتخاب می‌کنند و اطلاعات زیر را گردآوری می‌کنند.

حقوق کارمندان 
1/81/131/91/41/71/21/51شرکت اول
0/80/910/11/60/812/1810/7شرکت دوم

الف) با استفاده از داده‌های جدول بالا، نمودار جعبه‌ای حقوق ماهیانهٔ کارمندان این دو شرکت را روی یک محور رسم کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 36 ریاضی و امار دوازدهم
جواب کاردرکلاس صفحه 36 ریاضی و امار دوازدهم

ب) با توجه به نمودارهای قسمت الف، درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.
– حقوق تقریباً ٪ 50 کارمندان شرکت دوم کمتر از کمترین حقوق کارمندان شرکت اول است.

درست
– اگر نرگس سطح تحصیلات و تجربهٔ متوسطی داشته باشد و این دو شرکت افراد را براساس شایستگی‌هایشان انتخاب کنند، شرکت اول برای او مناسب است.

درست
– در شرکت دوم، میانگین،معیار گرایش به مرکز مناسبی است.

نادرست