در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 37 ریاضی و امار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 37 ریاضی و امار دوازدهم

دو مدرسهٔ متوسطهٔ دوم، که تعداد دانش‌آموزانشان تقریباً برابر بود، در سال گذشته با تغییر برنامه‌ها و کادر آموزشی‌شان، وضعیت قبولی دانش‌آموزان خود را در 15 دانشگاه برتر کشور بهبود دادند. مدرسهٔ اول قبولی‌هایش 200 درصد افزایش داشت و مدرسه دوم 20 درصد. فرض می‌کنیم اولیا برای انتخاب مدرسهٔ فرزندان خود محدودیتی ندارند.

الف) در این مسئله، متغیر «قبولی در 15 دانشگاه برتر کشور» (قبول شدن / قبول نشدن) چه نوع متغیری است؟ کمّی یا کیفی؟

متغییر کیفی است.
ب) با توجه به این اطلاعات، کدام مدرسه را به اولیا پیشنهاد می‌کنید؟

چون تعداد دانش آموزان قبول شده مشخص نیست، برای انتخاب مدرسه ، اطلاعات موجود کافی نیست
پ) افزایش 200 درصدی و 20 درصد به چه معناست؟ توضیح دهید.

در مورد ۲۰۰ درصد افزایش چهار برابر بوده، ولی در مورد ۲۰ درصد افزایش بوده است


ت) فرض کنید در مدرسهٔ اول، تعداد قبولی‌ها قبلاً 1 نفر بوده و با تغییر کادر آموزشی 3 نفر شده است (٪ 200 افزایش) و مدرسهٔ دوم، تعداد قبولی‌ها 70 نفر بوده و با تغییر کادر آموزشی 84 نفر شده است (٪ 20 افزایش). اکنون کدام مدرسه را پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر می آید دومی بهتر است
ث) در گزارش متغیرهای کیفی، ارائهٔ درصد بدون مشخص کردنِ تعداد، چگونه می‌تواند گمراه کننده باشد؟

تبدیل ۱ به ۲ می تواند ۱۰۰ درصد تلقی شود.