در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 38 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 38 ریاضی نهم

فرض و حکم را برای مسئله‌های زیر مشخص کنید:
1- در دو مثلث داده شده زوایای برابر در شکل مشخص شده است. ثابت کنید زاویه‌های سوم از دو مثلث نیز با هم برابر است.
حکم: Cˆ=Fˆ
فرض: ˆA=Dˆ و Bˆ=Eˆ

image 110

2- اگر در یک مثلث دو زاویه نابرابر باشد، ضلع روبه رو به زاویهٔ بزرگ‌تر، بزرگ‌تر است از، ضلع روبه رو به زاویهٔ کوچک‌تر.
حکم: BC>AB

فرض: Aˆ>C

image 111

3- نشان دهید در هر مثلث اندازه هر زاویه خارجی با مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور آن برابر است.

حکم: Bˆ+Cˆ=Fˆ+Gˆ

فرض: Aˆ+Dˆ=Eˆ+Hˆ

image 112

برچسب شده در: