در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 38 ریاضی و امار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 38 ریاضی و امار دوازدهم

1- برای احداث یک استخر در حاشیه یک کلان‌شهر، محل مناسبی انتخاب، و با همکاری گروهی متخصص، استخری مجهز و اصولی در آن محل ساخته شد. پس از بهره‌برداری از استخر، مشاهده شد که اغلب اوقات افراد مسن زیادی، که شناگر نبودند، به توصیهٔ پزشکی در قسمت کم عمق در حال راه رفتن در آب‌اند و در قسمت عمیق گاهی فقط چند نفر شنا می‌کنند.

الف) آگاهی از میانگین سنی افراد منطقهٔ احداث استخر، چگونه می‌توانست به اجرای این پروژه کمک کند؟

این آگاهی کمک می کند که ابعاد قسمت های مختلف استخر متناسب در نظر گرفته شود.


ب) چگونه مشورت با افراد بومی دربارهٔ اطلاعات قسمت الف و ب می‌توانست به متخصصان کمک کند که ابعاد قسمت کم عمق و عمیق استخر را متناسب با نیاز منطقه طراحی کنند؟

دریافت اطلاعات افراد بومی پیرامون سن آن ها و تعیین میانگین سنی

2- هر یک از موارد زیر اجرای نادرست کدام گام است و بر کدام گام‌های دیگر اثر می‌گذارد؟ چگونه؟

الف) مسئله به صورتی بیان شده است که اجراکنندگان برداشت‌های متفاوتی از اهداف پژوهش دارند.

نامطلوب بودن نتایج نهایی
ب) اندازه‌گیری وزن افراد نمونه با دو واحد متفاوت (کیلوگرم و پوند) انجام شده است.

غیر واقعی شدن معیارها می شود که تخلیل داده ها را با اشکال مواجه می کند
پ) تمامی داده‌های دورافتاده حذف شده‌اند.

معیارهای غیر واقعی بدست می آید.
ت) براساس توزیع داده‌ها، میانه معیار گرایش به مرکز مناسبی بود. اما چون مقدار میانه با آنچه انتظار می‌رفت متفاوت بود، میانگین داده‌ها گزارش شد.

داده های نادرست بدست می آید.
ث) نتایج را فقط افراد متخصص آمار تفسیر کرده‌اند.

عدم تعریف نامناسبه مسئله و انتخاب نادرست متغیرها
ج)
عدم شناخت ویژگی های منطقه ای