در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی نهم

1- سه عبارت بنویسید که هرکدام نشان دهندۀ مجموعۀ تهی باشد؛ سپس عبارت‌های خود را با نوشته‌های هم کلاسی‌های خود مقایسه کنید.
1) اعداد صحیح بین 0 و 1
2) اعداد زوج اول بزرگتر از 2
3) اعداد طبیعی بزرگتر از 1 که نه اول باشد و نه مرکب

2- سه عبارت بنویسید که هرکدام مشخص کنندۀ مجموعه‌ای فقط با یک عضو باشد.

مجموعه ی شمارندههای اول عدد ۲۷ جواب (۳)
مجموعه اعداد صحیح منفی بزرگتر از ۲ جواب {۱}
مجموعه اعداد کوچکتر از صد که ۷ شمارندهی طبیعی دارند جواب ۶۴
نکته مهم اعدادی که ۷ شمارنده ی طبیعی دارند فقط یک عامل طبیعی دارند زیرا ۷ را نمی توان به صورت ضرب چند عدد نوشت و توان عامل اول آنها برابر ۶ می باشد

3- عبارت‌هایی که مجموعه‌ای را مشخص می‌کند با علامت × و مجموعه نبودن بقیه را با ذکر دلیل مشخص کنید.
الف) چهار عدد فرد متوالی 
ب) سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از ٢ ×
ج) عددهای اوّلِ کوچک تر از ٢٠  ×
د) سه شهر ایران 
هـ) شمارنده های عدد 24  ×
و) 5 عدد بزرگ 
ز) عددهای طبیعی بین ٢ و ٣  ×

4- مانند نمونه کامل کنید:
1) مجموعۀ حروف الفبای فارسی  {ی,… ,پ, ب, الف}=A
2) {3,4,5,6,7,8,9}   مجموعه عددهای طبیعی بین 2 و 10:G
3) مجموعۀ عددهای صحیح بین ٢- و ٣-  E={}
4) مجموعهٔ عددهای طبیعی و مضرب 4  B={4,8,12,…}
5) مجموعهٔ عددهای اوّل و یک رقمی  H={2,3,5,7}
6) مجموعهٔ عددهای اوّل و مضرب 5  D={5}
7) {3,a,b}   مجموعۀ حروف a و b و عدد 3: C
8) {6,4,2,8}   F={2,4,6,8}

5- کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ با نمودار وِن نشان دهید:

جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی نهم
جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی نهم

برچسب شده در: