جواب کار در کلاس صفحه ۴ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه ۴ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۴ ریاضی نهم

۱- سه عبارت بنویسید که هرکدام نشان دهندۀ مجموعۀ تهی باشد؛ سپس عبارت‌های خود را با نوشته‌های هم کلاسی‌های خود مقایسه کنید.
۱) اعداد صحیح بین ۰ و ۱
۲) اعداد زوج اول بزرگتر از ۲
۳) اعداد طبیعی بزرگتر از ۱ که نه اول باشد و نه مرکب

۲- سه عبارت بنویسید که هرکدام مشخص کنندۀ مجموعه‌ای فقط با یک عضو باشد.

مجموعه ی شمارندههای اول عدد ۲۷ جواب (۳)
مجموعه اعداد صحیح منفی بزرگتر از ۲ جواب {۱}
مجموعه اعداد کوچکتر از صد که ۷ شمارندهی طبیعی دارند جواب ۶۴
نکته مهم اعدادی که ۷ شمارنده ی طبیعی دارند فقط یک عامل طبیعی دارند زیرا ۷ را نمی توان به صورت ضرب چند عدد نوشت و توان عامل اول آنها برابر ۶ می باشد

۳- عبارت‌هایی که مجموعه‌ای را مشخص می‌کند با علامت × و مجموعه نبودن بقیه را با ذکر دلیل مشخص کنید.
الف) چهار عدد فرد متوالی 
ب) سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از ٢ ×
ج) عددهای اوّلِ کوچک تر از ٢٠  ×
د) سه شهر ایران 
هـ) شمارنده های عدد ۲۴  ×
و) ۵ عدد بزرگ 
ز) عددهای طبیعی بین ٢ و ٣  ×

۴- مانند نمونه کامل کنید:
۱) مجموعۀ حروف الفبای فارسی  {ی,… ,پ, ب, الف}=A
۲) {۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹}   مجموعه عددهای طبیعی بین ۲ و ۱۰:G
۳) مجموعۀ عددهای صحیح بین ٢- و ٣-  E={}
۴) مجموعهٔ عددهای طبیعی و مضرب ۴  B={4,8,12,…}
۵) مجموعهٔ عددهای اوّل و یک رقمی  H={2,3,5,7}
۶) مجموعهٔ عددهای اوّل و مضرب ۵  D={5}
۷) {۳,a,b}   مجموعۀ حروف a و b و عدد ۳: C
۸) {۶,۴,۲,۸}   F={2,4,6,8}

۵- کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ با نمودار وِن نشان دهید:

جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی نهم
جواب کار در کلاس صفحه ۴ ریاضی نهم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه