جواب کاردرکلاس صفحه ۴ ریاضی و امار یازدهم انسانی

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه ۴ ریاضی و امار یازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه ۴ ریاضی و امار یازدهم

در هر یک از حالت های زیر نقیض گزاره را بیان کنید؛ سپس، ارزش هر یک را مشخص کنید

الف) عدد ۵ زوج است

الف) (نادرست) ، نقیض : عدد ۵ فرد است. (درست)

ب) تساوی ۲۶۲۱=۴ » برقرار است.

ب) (درست)، نقیض : تساوی ۴ = ۲×۲ برقرار نیست. (نادرست)

پ) عدد ۱۲ از ۱۵ کوچکتر است.

پ) (درست)، نقیض : عدد ۱۲ از ۱۵ کوچکتر نیست. (نادرست)

ت) ارسطو شاگرد افلاطون است.

ت) (درست)، نقیض : أرسطو شاگرد افلاطون نیست . (نادرست)

ث) ایران در منطقه غرب آسیا قرار دارد.

ث) (درست)، نقیض : ایران در منطقه غرب آسیا قرار ندارد. (نادرست)

ج) (۳۸۷) < (۵۴)
ج) (نادرست)، نقیض : (x 4) 5 3×7

امتیاز شما به این مقاله

3 از 13 رای

+ارسال دیدگاه