در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 4 کار و فناوری هفتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 4 کار و فناوری هفتم

بررسی چند اختراع و نوآوری

با کمک دوستان خود، یک گروه تشکیل دهید و چند اختراع را که در پیرامونتان وجود دارد در جدول 1-1، به همراه هدف از اختراع آنها، بنویسید.

image 142