در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 43 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 43 ریاضی دهم انسانی


با توجّه به رابطهٔ خطی y=2x−3، اگر فرض کنیم، xها یا متغیرهای مستقل اعضای مجموعهٔ A={0,1,−1,12,2} باشند. ابتدا جدول مربوط به این رابطه را مشابه جدول قبل، تشکیل می‌دهیم و سپس نمودار پیکانی آن‌را رسم می‌کنیم. (جاهای خالی را پر کنید.)

جواب کار در کلاس صفحه 43 ریاضی دهم انسانی