در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

1- مجموع زاویه‌های هریک از چندضلعی‌های زیر را محاسبه کنید.
الف) هفت ضلعی منتظم
ب) دوازده ضلعی منتظم

=(n−2)×180 مجموع زاویه‌های n ضلعی

(12−2)×180=1800
(7−2)×180=900

2- به کمک جواب قسمت (ب) سؤال قبل، اندازهٔ هر یک از زاویه‌های دوازده ضلعی منتظم را حساب کنید.

1800÷12=150

3- سطح روبه رو با دو نوع کاشی منتظم، کاشی کاری شده است. اندازهٔ زاویه‌های هر دو نوع کاشی را محاسبه کنید.

image 286

4- کاشی‌هایی به شکل چندضلعی‌های منتظم داریم و می‌خواهیم سطحی را فقط با یک نوع از آنها کاشی کاری کنیم. شکل‌های زیر نشان می‌دهند که با سه ضلعی و چهارضلعی منتظم (یعنی مثلث متساوی الاضلاع و مربع) می‌توان کاشی کاری کرد.

جواب کار در کلاس صفحه 44  ریاضی هشتم
جواب کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

یک نوع کاشی منتظم دیگر پیدا کنید که با آن بتوان کاشی کاری کرد. زیرا 360 فقط بر 120 بخش‌پذیر است.

image 287

گام به گام سایر صفحات زاویه های داخلی

برچسب شده در: