در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 46 قران ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 46 قران ششم

تمرین اوّل : معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

شَمس : …خورشید…                 قَمَر  :   …ماه…                سَماء : …آسمان…

تمرین دوم : هر کلمه را به معنای آن وصل کن.

1. شَجَرَ، شَجَرَه           درخت

2. میزان                    ترازو

3. خَلَقَ                    آفرید

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1. مِن شَجَرَه مُبارَکَهٍ زَیتونهٍ

از     …درخت…         ….مبارک…      …زیتون…

2. وَ اَوفُوا الکَیلَ وَ المیزانَ بالقِسط

و تمام و کامل، پیمانه و  …ترازو… را به عدالت پر کنید.

3. اَللّٰهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الاَرض

…خدا…  کسی است که    …آفرید…       …آسمان ها…   و  …زمین…   را.

انس با قرآن در خانه : معنای کلمات زیر را بنویس، اینها همه نام ها و صفات خداوند است.

رَبّ:                                           رَحمٰن:                           عَلیم:

سَمیع:                                        بَصیر:                           رَزّاق:

رَبّ:  پروردگار                              رَحمٰن: مهربان                 عَلیم: دانا

سَمیع: شنوا                                بَصیر: بینا                      رَزّاق: بسیار روزی دهنده

برچسب شده در: