در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 47 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 47 ریاضی دهم انسانی

در جدول زیر در هر سطر یکی از نمایش‌های رابطه‌ای مشخص شده است. ابتدا برای هر رابطه جاهای خالی را پر کنید سپس تشخیص دهید که کدام رابطه، تابع است.

جواب کار در کلاس صفحه 47 ریاضی دهم انسانی