در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 47 ریاضی سوم همراه شم هستیم.

1- مانند نمونه‌ها برای هر شکل یک کسر مناسب بنویسید.

image 215

برچسب شده در: