در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 50 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 50 ریاضی یازدهم تجربی

کی از معیارهای بررسی موفقیت یک بازیکن بسکتبال، بررسی «عملکرد پرتاب‌های آزاد» اوست. به این منظور، نسبت پرتاب‌های آزاد موفق هر بازیکن را به همهٔ پرتاب‌های آزاد حساب می‌کنند. وحیده که عضو تیم بسکتبال مدرسه است، یک بازیکن موفق است، زیرا در مسابقات امسال، تا امروز، از 10 پرتاب آزاد، 7 پرتاب او موفق بوده است. بنابراین 70 درصد پرتاب‌های آزاد او موفق بوده است. او دوست دارد عملکردش بهتر از این باشد.

الف- اگر تا پایان مسابقات همهٔ پرتاب‌های آزاد وحیده موفق باشد، ضابطهٔ تابع عملکرد پرتاب‌های آزاد او به کدام صورت زیر است؟

image 75
جواب کار در کلاس صفحه 50 ریاضی یازدهم تجربی

ب- آیا تابع عملکرد پرتاب‌های آزاد وحیده، یک تابع گویاست؟

بله زیرا صورت و مخرج کسر یک چندجمله ای است . و همچنین مخرج صفر نیست زیرا تعداد پرتاب ها که
x است منفی نیست و با عدد 10 هم که جمع شود صفر نمی شود.

پ- توضیح دهید که پس از چند پرتاب آزاد موفق پیاپیِ دیگر، درصد موفقیت عملکرد وحیده 80 درصد خواهد شد؟

image 76
image 77