در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی دهم انسانی

1- برای هریک از توابع زیر، دامنه و بُرد را مشخص کنید و در صورت امکان ضابطهٔ هر تابع را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی دهم انسانی
جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی دهم انسانی
image 105

2- دامنه و برد هریک از تابع‌های زیر را مشخص کنید.

image 106