در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی یازدهم تجربی

بر اساس مشاهدات دانشمندان، اگر S تندی جابه‌جایی یک سونامی بر حسب کیلومتر بر ساعت باشد، می‌توان آن را از رابطهٔ S=356d−−√=356 محاسبه کرد که در آن d میانگین عمق دریا بر حسب کیلومتر است.

الف- جدول زیر را کامل کنید. (3–√≃1/7,2–√≃1/43≃1/7,2≃1/4)

image 79

ب- عبارت زیر را کامل کنید.
چون هر عدد، تنها …یک… ریشهٔ دوم مثبت دارد، پس رابطهٔ سونامی یک تابع …است.

پ- کدام یک از اعداد 5- و 5 عضو دامنهٔ تابع سونامی است؟

عدد 5 عضو دامنه تابع سونامی است.