در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 53 قران چهارم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 53 قران چهارم

تمرین اول

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.

1-قالَ:                 گفت                         بگو

2-نَبِیّ:                 پیامبران                    پیامبر

3-حَیّ:                 زندگان                      زنده

تمرین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1- هُوَ الحَیُّ لا الٰهَ الّا هُوَ                                                سوره ی غاِفر، آیه ی 65

او زنده است؛.نیست خدایی جز او

2- انَّ اللّٰهَ وَ مَلاِئکَتَه و یُصَلّونَ عَلَی النَّبِیِّ                         سوره ی اَحزاب، آیه ی 56

قطعاً خداوند و فرشتگان او درود می فرستند بر پیامبر

3- اَلحَمدُ للِّٰه الَّذی اَنزَلَ عَلیٰ عَبدِ الکِتابَ                         سوره ی کهف، آیه ی 1

ستایش برای خدایی است که نازل کرد بر بنده اش کتاب(قرآن) را.

برچسب شده در: