در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 6 ریاضی و آمار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 6 ریاضی و آمار دوازدهم

ارقام 0، 1، 2، 3، 4 و 5 مفروض‌اند؛ با این ارقام:

1) چند عدد پنج رقمی و بدون تکرار ارقام، می‌توان نوشت؟

image 45
جواب کار در کلاس صفحه 6 ریاضی و آمار دوازدهم

(توجه دارید که صفر در سمت چپ اعداد خوانده نمی‌شود.)

2) چند عدد 5 رقمی و فرد (بدون تکرار ارقام) می‌توان نوشت؟
(می‌دانیم که اگر رقم یکان یک عدد، فرد باشد آن عدد فرد است.) بنابراین:

image 46

3) چند عدد پنج رقمی و زوج (بدون تکرار ارقام) می‌توان نوشت؟

روش اول: تعداد 5 رقمی‌های فرد – تعداد کل 5 رقمی‌ها = تعداد 5 رقمی‌های زوج

روش دوم: اعداد زوج و 5 رقمی‌ای که با این ارقام می‌توان ساخت، یا به صفر ختم می‌شوند یا به 2 و 4. تعداد ارقام را در هر حالت جدا محاسبه می‌کنیم و بنابر اصل جمع، آنها را جمع می‌کنیم:

الف) 5 رقمی‌هایی که به صفر ختم می‌شوند

image 47

ب) 5 رقمی‌هایی که به 2 یا 4 ختم می‌شوند:

image 48
جواب کار در کلاس صفحه 6 ریاضی و آمار دوازدهم

4) چند عدد 5 رقمی و مضرب 5 (بدون تکرار ارقام) می‌توان نوشت؟

5 رقمی‌هایی که به 5 ختم می‌شوند +5 رقمی‌هایی که به صفر ختم می‌شوند = تعداد 5 رقمی‌های مضرب 5

image 49
جواب کار در کلاس صفحه 6 ریاضی و آمار دوازدهم