در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 61 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 61 ریاضی پنجم

1- مستطیل زیر به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است.

image 77
image 78

2- 30% شیر چربی است: یعنی از هر 100 گرم شیر 3 گرم چربی است.
ز هر 100 کیلو گرم شیر 3 کیلوگرم چربی است.
از هر 100 لیتر 3 شیر لیتر چربی است.

3- 10% تخفیف یعنی: از هر 100 تومان، 10 تومان گرفته نمی‌شود و 90 تومان گرفته می‌شود.
پس برای 200 تومان تومان  20 گرفته نمی‌شود و 180 تومان گرفته می‌شود.
برای 100000 تومان تومان 10000 گرفته نمی‌شود و 90000 تومان گرفته می‌شود.

برچسب شده در: