در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی و امار یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 7 ریاضی و امار یازدهم انسانی

اگر Pگزاره ای درست و و گزارهای نادرست و گزارهای دلخواه باشد، در این صورت مانند نمونه، ارزش هر یک از گزاره های مرکب زیر را در صورت امکان، مشخص کنید.

image 26

جواب

image 27