در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی یازدهم تجربی

1) مثلث با رأس‌های A(1,9)، B(3,1) و C(7,11) را در نظر بگیرید و آن را در دستگاه مختصات زیر مشخص کنید.

الف- مختصات M، نقطهٔ وسط ضلع BC را مشخص کنید.

image 198

ب- طول میانهٔ AM را محاسبه کنید.

image 199

پ- معادلهٔ خطی که میانهٔ AM روی آن قرار دارد را به‌دست آورید.

image 200

2) الف- نقطهٔ N(5,−4) وسط پاره‌خط واصل بین دو نقطهٔ A و N(7,−2) است. مختصات نقطهٔ A را بیابید.

image 201

ب- قرینهٔ نقطهٔ N(1,2) نسبت نقطهٔ N(−1,4) را به‌دست آورید.

یاد آوری قرینه ی نقطه ای نسبت به یک نقطه ی دیگر در صفحه :
در شکل مقابل نقطه ی Q قرینه ی نقطه ی Q نسبت به نقطه ی P است به شرطی
که ‘PQ=PQ در نتیجه میبینیم که نقطه ی P وسط دو نقطه ی Q و Q است .
قرینه ی نقطه ی A را A می نامیم و با توجه به مطالب فوق داریم :
AM=A’M
پس

image 202

پ- قرینهٔ نقطهٔ P(α,β) نسبت به مبدأ مختصات را به‌دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی یازدهم تجربی
جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی یازدهم تجربی

3) سود سالانهٔ یک کارگاه کوچک تولیدی از سال 1385 تا 1395 طبق نمودار زیر سیر صعودی داشته است. به کمک رابطهٔ نقطهٔ وسط پاره‌خط، به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف- میانگین سود سالانهٔ این شرکت در دههٔ مورد نظر چقدر بوده است؟

image 204

ب- در کدام سال، مقدار سود سالانه، با این میانگین سود ده ساله برابر بوده است؟

image 205

پ- اگر سود سالانه در طول یک دههٔ آینده با همین روند افزایش یابد، انتظار می‌رود در سال 1405 سود سالانه شرکت چقدر باشد؟

image 206