در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 71 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 71 ریاضی پنجم

1- روی کاغذ مستطیل شکل زیر، یک نقطه‌ی رنگی قرار دارد. قرینه‌ی این نقطه را نسبت به خط‌های تقارن کاغذ پیدا کنید. چه روش‌های دیگری برای پیدا کردن قرینه‌ی نقطه‌ی رنگی پیشنهاد می‌کنید؟ آنها را توضیح دهید.

کاغذ را روی محورهای تقارن آن تا زده و محل قرینه را علامت می‌زنیم.

image 95

2- در شکل‌های زیر، قرینه‌ی نقاط رنگی را نسبت به خطّ تقارن رسم شده پیدا کنید. از گونیا و خط‌کش استفاده کنید.

image 96

3- در هر یک از شکل‌های زیر، همه ی خط‌های تقارن را پیدا کنید.

image 97

4- نیمه‌ی دیگر هر شکل را طوری بکشید که خطّ آبی رنگ، خطّ تقارن آن باشد.

image 98

5- در شکل‌های زیر، نقطه‌های رنگی نسبت به هم قرینه‌اند. محلّ خط‌های تقارن را مشخّص کنید.

image 99

برچسب شده در: