در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی ششم

1- هر کدام از شکل‌های زیر را حول نقطه‌ی داده شده، چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش بیفتد؟

الف) °72 یا °144

image 209

ب) °120

image 213

ج) °180

image 207

د) °90 یا °180

image 210

2- مشخّص کنید کدام یک از شکل‌های زیر دارای تقارن چرخشی نیست.

الف) چرخشی است 120=3÷°360

image 208

ب) چرخشی است °90 یا 180

image 216

پ) چرخشی است °180

image 212

ت) چرخشی است °180

image 215

ث) چرخشی نیست

image 211

3- با توجّه به زاویه‌های داده شده، شکل را در جهت عقربه‌های ساعت، حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید و سپس آن را رسم کنید.


الف) 90 درجه

جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی ششم

ب) 180 درجه

image 217

برچسب شده در: