در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی هشتم

1- حاصل جمع بردار‌های زیر را رسم کنید.

image 152

2- جمع دو بردار قرینه، برابر بردار صفر است.

حاصل جمع بردار‌های b ،a و c چیست؟ چرا؟

صفر

جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی هشتم

برچسب شده در: