در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 74 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 74 ریاضی هفتم

1- با توجه به فعالیت صفحهٔ قبل، رابطهٔ جبری به دست آوردن حجم‌های منشوری (V) را که در آن مساحت قاعدهٔ منشور (S) و ارتفاع منشور (h) است، بنویسید.

V= S×h

2- با توجه به رابطهٔ بالا و مساحت قاعدهٔ داده شده، حجم هر شکل را محاسبه کنید.

image 7

3- ابتدا مساحت قاعده و سپس حجم هر یک از اجسام زیر را حساب کنید. برای به دست آوردن مساحت و حجم هر شکل رابطه‌های جبری را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 74 ریاضی هفتم
جواب کار در کلاس صفحه 74 ریاضی هفتم

4- منبع آبی به شکل استوانه است که شعاع قاعدهٔ آن 0/8 متر و ارتفاعش 2 متر است.این منبع چند متر مکعب آب می‌گیرد؟

page 74 16

𝑣=(0/8×0/8×3/14)×2=4/0192

3/14 × شعاع × شعاع = مساحت دایره

5- یک جعبه دستمال کاغذی به شکل مکعب مستطیل داریم که طول آن 25، عرض آن 12 و ارتفاعش 5 سانتی متر است. تعیین کنید چند عدد از این جعبه‌ها در یک کارتن که به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 50 و 30 و 24 سانتی متر است، جا می‌گیرد؟

page 74 17

𝑣=(50×30)×24=36000 مساحت مستطیل

page 74 18

𝑣=(25×12)×5=1500 مساحت مستطیل

24=1500÷ 36000

برچسب شده در: