در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 75 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 75 ریاضی ششم

در نقشه‌ی زیر هر ضلع مربّع معادل 1 کیلومتر است.

جواب کار در کلاس صفحه 75 ریاضی ششم

1- محمّدمهدی برای اینکه از منزل خود به مدرسه برود باید 7 واحد به سمت شرق و 1 واحد به سمت شمال برود.

2- اگر محمّد مهدی 1 واحد به سمت شمال برود و سپس 3 واحد به سمت شرق برود، به فروشگاه می‌رسد.

3- اگر او بخواهد بعد از تعطیلی مدرسه از فروشگاه لوازم التحریر خرید کند، چه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟ (راه حلّ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.)
5 واحد به سمت شرق و 4 واحد به سمت جنوب

4- برای مشخّص کردن مکان یک شیء یا نشانی دقیق آن روی نقشه می‌توان از دو محور اعداد استفاده کرد که آنها را محورهای مختصات می‌نامیم.


محلّ تقاطع دو محور را مبدأ مختصات می‌نامیم.

image 220

با یک صفحه‌ی شطرنجی، می‌توان محلّ دقیق قفس هر حیوان را با دو عدد که مختصات آن نقطه می‌نامیم تعیین کرد. مثلاً برای رسیدن به قفس پلنگ

جواب کار در کلاس صفحه 75 ریاضی ششم

برچسب شده در: