در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 78 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 78 ریاضی دهم انسانی

الف) کدام روش برای گردآوری هر یک از داده‌ها مناسب است؟

1- تعداد قلم‌های هر دانش‌آموز در یک کلاس.


مصاحبه یا مشاهده


2- ساعات خواب دانش‌آموزان کلاس درس شما در شب گذشته.

مصاحبه


3- طول قد دانش‌آموزان یک کلاس.

مشاهده

ب) می‌خواهیم طول قد دانش‌آموزان یک کلاس یا مدرسه را به یکی از سه روش زیر آمارگیری کنیم.

هریک از این روش‌ها محدودیت‌هایی دارند. چگونه می‌توان این محدودیت‌ها را از بین برد؟

نمونه برداری کنیم

جواب کار در کلاس صفحه 78 ریاضی دهم انسانی