در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 8 ریاضی دوازدهم تجربی همراه شما هستیم.

هر کدام از توابع زیر در چه بازه‌هایی اکیداً صعودی و در چه بازه‌هایی اکیداً نزولی هستند؟

جواب کار در کلاس صفحه 8 ریاضی دوازدهم تجربی