در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 8 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

1- با توجه به نمودار زیر، دلیل درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید: 

image 160

2- مجموعه‌های A، B و C را در نظر بگیرید؛ سپس درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید (با ذکر دلیل):

image 161
image 163

برچسب شده در: