در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 85 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 85 ریاضی هفتم

1- جدول مقابل را کامل کنید.

image 548

پس از آن عبارت‌های زیر را به صورت ساده شده بنویسید.

image 549

2- عددهای داده شده را مانند نمونه تجزیه کنید و به صورت عدد توان دار بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 85 ریاضی هفتم

3- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ در صورت امکان موارد نادرست را اصلاح کنید.

image 551

4- تساوی‌ها راکامل کنید.

image 552

5- در تکثیر یاخته‌ها، هر یاخته به 2 یاخته تقسیم می‌شود. دوباره هر کدام از آن یاخته‌ها خودشان به 2 یاخته تقسیم می‌شوند و این  کار ادامه پیدا می‌کند. جدول زیر را کامل کنید و حاصل را به صورت عدد توان‌دار بنویسید.

image 553

برچسب شده در: