در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 89 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 89 ریاضی هشتم

1-شکل جدید را نام گذاری کنید و عبارت هم نهشتی شکل‌ها را کامل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 89 ریاضی هشتم

2- با توجه به هم نهشتیِ شکل‌های هر قسمت در صورت امکان اندازهٔ ضلع‌ها و زاویه‌های متناظر را پیدا کنید و بنویسید.

image 205

3- دیواره‌های کنار پل از مثلث‌های قائم‌الزاویهٔ هم نهشت ساخته شده‌اند. زاویه‌های مساوی را با علامت گذاری مشخص کنید و اندازهٔ هر یک از زاویه‌های یکی از مثلث‌ها را بنویسید.

image 206

برچسب شده در: