در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی و آمار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 9 ریاضی و آمار دوازدهم

1) به چند طریق می‌توان با ارقام 1 تا 9، عددی 5 رقمی ساخت؟ (تکرار مجاز نیست.)

image 50

2) به چند طریق می‌توان از بین 9 نفر یک تیم والیبال 6 نفره تشکیل داد؟

در ساختن تیم با جابه‌جایی افراد انتخاب شده، تیم جدیدی تولید نمی‌شود بنابراین، از ترکیب استفاده می‌کنیم:

image 51

3) مجموعهٔ 8 عضویِ A={1و2و3و4و5و6و7و8} چند زیرمجموعهٔ سه عضوی دارد؟

هر سه عضو از این 8 عضو که انتخاب شود، فقط یک زیرمجموعهٔ سه عضوی می‌سازد (در مجموعه‌ها جابه‌جایی اعضا اهمیت ندارد)؛ بنابراین، داریم:

جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی و آمار دوازدهم
جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی و آمار دوازدهم

4) در جعبه‌ای 4 مهرهٔ قرمز و 5 مهرهٔ آبی وجود دارد. به چند طریق می‌توانیم سه مهره از این جعبه خارج کنیم؟


در انتخاب مهره‌های رنگی نیز ترتیب مهم نیست (اگر 2 مهرهٔ قرمز و 1 مهرهٔ آبی خارج شود، اهمیت ندارد که با چه ترتیبی خارج شده‌اند. در هر صورت، 2 قرمز و 1 آبی خارج شده است) و بنابراین داریم:

image 53
جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی و آمار دوازدهم