در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی و امار یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

image 27 1

جواب

image 27 2