در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی هشتم

1- در شکل زیر نقطهٔ M وسط BC است. مثلث ABC متساوی الساقین است. پاره خطی مانند AM را، که رأس مثلث را به وسط ضلع مقابل وصل می‌کند، میانه می‌نامیم.
عبارت‌های زیر را کامل کنید و نشان دهید چرا ضلع‌های دو مثلث ایجاد شده با هم برابرند.

image 219

AC=AB چون ساق‌های مثلث متساوی الساقین ABC هستند.

MC=BM چون نقطه‌ی M وسط ضلع است.

AM هم ضلع مشترک دو مثلث است.

هم‌نهشتیِ این دو مثلث را با یک عبارت نشان دهید.

image 221

2- الف) لوزی مقابل را نام گذاری، و یکی از قطرهای آن را رسم کنید.

ب) دلیل تساوی ضلع‌های دو مثلث ایجاد شده را بنویسید.

ج) زاویه‌های مساوی را با علامت گذاری مشخص کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی هشتم

برچسب شده در: