در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 94 قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 94 قرآن ششم

تمرین اوّل : معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

تِجارَه :  …تجارت…         اَموال : …دارایی ها…

اَنهار : …رودها…            عَظیم : …بزرگ…

تمرین دوم : هر کلمه را به معنای آن وصل کن .

1. عَذابٍ اَلیمٍ            عذاب دردناک

2. تُؤمِنونَ                ایمان آوردند

3. یَغفِرُ                  می آمرزد

4. ذُنوب                 گناهان

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1. انَّ الظّاِلمینَ لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ

قطعا   …ستمگران هستند که…    برای آن ها  …عذاب…  …دردناک…  است.

2. تَأمُرونَ بالمَعروفِ وَ تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ تُؤمِنونَ باللِّٰه

امر می کنید به  …کارهای خوب…  و نهی می کنید از  …کارهای ناپسند…  و  …ایمان می آورید…   …به…   …خدا…

3. لا تَقنَطوا مِن رَحمَهِ اللِّٰه انَّ اللّٰهَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعًا

نا امید نشوید از  …رحمت…  …خدا…  قطعاً  …خدا…  …می آمرزد… همه ی  …گناهان…  را

برچسب شده در: