در این نوشته با جواب کار فردی صفحه 18 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

ابتدا جدول زیر را به صورت انفرادی کامل کنید.

جواب کار فردی صفحه 18 تفکر و پژوهش ششم