در این نوشته با جواب کار کلاسی صفحه 8 کار و فناوری هفتم همراه شما هستیم.

جواب کار کلاسی صفحه 8 کار و فناوری هفتم

گروهی تشکیل دهید و با کمک دبیر خود درباره یکی از موارد زیر و ایده های دیگر، روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه را در زیر بنویسید.

1. چگونه می توانید در حیاط، بازی های بهتری داشته باشید؟

1. چگونه می توانید در حیاط، بازی های بهتری داشته باشید؟

2. برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنید، چه باید کرد؟

3. چگونه می توان از اتلاف وقت در طول روز جلوگیری کرد؟

4. چرا وقتی دو توری ریز روی هم قرار می گیرند هاله های سیاه و سفید تشکیل می شود؟

5. چرا مهارت دوچرخه سواری حتی با گذشت چند سال از یاد انسان نمی رود؟

2. برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنید، چه باید کرد؟

برگۀ ایده پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه : ……………………… تاریخ  : ………………………  ساعت  : ……………………… 

موضوع : برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد

ایده های ارائه شده:

1. به خودکار یک نخ بسته و به کیف متصل کنیم.

2. روی خودکار اسم خود را بنویسیم.

3. یک جای خودکاری ثابت درست کنیم.

4. یک فرستنده به خودکار وصل کنیم.