در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه ۴۳ هدیه سوم همراه شما هستیم.

یزید و اطرافیانش چقدر در اشتباه بودند که

فکر می کردند با اسیر کردن خانواده‌ی امام حسین (ع)، آنها را در چشم مردم، خوار کرده اند و خودشان را پیروز و عزیز می دیدند.

گام به گام قسمت های دیگر درس بانوی قهرمان