در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه ۵۷ هدیه سوم همراه شما هستیم

جواب کامل کنید صفحه ۵۷ هدیه سوم

۱- وقتی به سن تکلیف می رسیم، خدا برای کارهای ما دستوراتی مشخص کرده است. نام این دستورها را در شکل ها پیدا کن.
۲- حالا برای هر یک از این دو کار، دو نمونه مثال بزنید.

image 8

گام به گام سایر صفحات درس جشن تکلیف