در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه 29 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه 29 هدیه چهارم

پاسخ سؤال ها را از میان کلمه هایی که در تصویر می بینید، پیدا کنید و بنویسید.

جواب کامل کنید صفحه 29 هدیه چهارم
جواب کامل کنید صفحه 29 هدیه چهارم

1- خواندن نماز به صورت ….جماعت…. سفارش مهمّ پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله  است.

2- بهترین مکان برای نماز خواندن، ….مسجد…. است.

3- نمازگزاران در صف های نماز جماعت باید بدون فاصله و ….منظم…. بایستند.

4- جمع شدن در مسجد، موجب ….وحدت…. مسلمانان می شود.

5- یکی از فایده های حضور در مسجد، چاره جویی برای ….مشکلات…. مسلمانان است.

6- پاداش نماز جماعت از نماز ….فرادی…. خیلی بیشتر است.

7- رسول اکرم  صلّی الله علیه و آله  می فرماید»: هرکس وضو بگیرد و به سوی نماز جماعت حرکت کند، برای هر ….قدمی…. که برمی دارد، خدا پاداشی به او می دهد .

8- در نماز جماعت باید تمام کارها را بدون ….فاصله…. بعد از امام جماعت انجام بدهیم.

9- ما نباید در رکعت اوّل و دوم نماز جماعت ….حمد و سوره…. را بخوانیم.

10- در نماز جماعت، خوب است ذکرهایی را که همراه امام جماعت خوانده می شود، ….آهسته…. بخوانیم.

برچسب شده در: