در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه 47 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه 47 هدیه ششم

پاسخ سؤالات زیر را به ترتیب اعداد داده شده در جدول قرار دهید. سپس حروف را به ترتیب کنار هم

گذاشته و بخوانید. جمله ی به دست آمده، یکی از سخنان امام زمان (علیه اسلام) می باشد.

1. اگر جایی آب نداشتیم، برای نماز خواندن، به جای وضو آن را انجام می دهیم. (16 –5- 12- 17)

2. شهر امام رضا (ع) است. (1- 11 – 14 – 7)

3. با گرفتن آن، نماز آیات واجب می شود. (9 – 13 – 8)

4. تعداد امامان بعد از امام حسین (علیه اسلام) (2-4)

5. حیوانی که با نام ذوالجناح می شناسیم. (6 – 15 – 3)

جواب کامل کنید صفحه 47 هدیه ششم
جواب کامل کنید صفحه 47 هدیه ششم

امام زمان )علیه السّلام( می فرماید:

« ……………….. من به یاد همه ی شما هستم……………….»

در متن درس شیخ حسن حلی که به زیارت امام حسین (ع) می رود، امام زمان در مسیر او سر می زند و از حال او جویا می شود و این همان فرمایش حضرت است که به یاد همه است.

برچسب شده در: