در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه 52 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه 52 هدیه پنجم

با کمک معلّم خود، شکل خواندن نماز جمعه را کامل کنید:

نماز جمعه، دو رکعت است. به کسی که نماز جمعه را برای مردم می خواند، ……………امام جمعه…………… می گویند.

امام جمعه ابتدا دو خطبه می خواند و سپس همه برای خواندن نماز آماده می شویم. در رکعت اوّل، نیّت می کنیم و بعد از امام جمعه تکبیره الاحرام می گوییم. یعنی می گوییم: ………..الله اکبر…………

سپس امام جمعه حمد و ……..سوره……… را می خواند و ما ساکت هستیم و به آن گوش می دهیم. آن‌گاه امام، دست ها را برای قنوت به آسمان بلند می کند و دعا می کند. ما نیز ……..دعا می کنیم……… سپس رکوع و دو ……..سجده……… را انجام می دهیم.

در رکعت دوم نیز امام جمعه، حمد و سوره را می خواند و ما ساکت هستیم. بعد امام جمعه به رکوع می رود و ما نیز ……..به رکوع می رویم……….

امام جمعه بعد از رکوع می ایستد؛ دست ها را برای قنوت بالا می آورد و ……..دعا می کند……… ما نیز قنوت می گیریم و دعا می کنیم.

امام جمعه بعد از قنوت بلافاصله به سجده می رود و ما نیز ……..به سجده می رویم………. بعد از دو ……..سجده……… می نشینیم و ذکر تشهّد و ……..سلام……… را همراه با امام جمعه می خوانیم.