در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه 59 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه 59 هدیه چهارم

واژه های مناسب را در گلبرگ ها بنویسید.

معصومه ، مشهد ، امام کاظم ، هشتم ، شاه چراغ ، امام جواد ، مدینه

امام رضا – علیه السّلام –

محلّ تولّد: مدینه

حرم: مشهد

نام برادر: شاه چراغ

نام خواهر: معصومه (س)

نام فرزند: امام جواد (ع)

نام پدر: امام کاظم (ع)

چندمین امام: هشتم

برچسب شده در: