در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه 77 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه 77 هدیه پنجم

ای امام مهربانم! شما وقتی می فهمیدی یکی از دوستانت مشکلی دارد

یا به چیزی نیاز دارد ………….به او کمک کرده و آن قدر به او می بخشیدی یا کمکش می کردی تا مشکلش حل شود…………. .

با اینکه دشمنانت دوست نداشتند …………. امّا شما به سختی و با مشقّت زیاد هم مردم را هدایت می گردید و از این کار دست بر نمی داشتند………….

دوست دارم من هم مانند شما ………….به نیازمندان کمک کنیم…………..

ای کاش در آن روزها پیش شما بودم و ………….به شما در مقابل ظلم حکومت بنی عبّاس کمک می کردم………….