در این نوشته با جواب کامل کن صفحه 103 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

1- محیط پنج ضلعی را با نوشتن رابطه‌ی آن به دست آورید.

image 375

 محیط پنج ضلعی = 30=6×5

2- به همین ترتیب، محیط شش ضلعی را به دست آورید.

جواب کامل کن صفحه 103 ریاضی سوم

محیط شش ضلعی = 48=6×8

برچسب شده در: