در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه 23 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه 23 علوم پنجم

وسایل و موادّ لازم: آب، لیوان شیشه‌ای، مقوّای سفید، مداد رنگی

1- روی یک مقوّای سفید، تصویر ماهی، علامت پیکان و چیزهای دیگری مانند گل بکشید.

image 61

2- مقوّا را مانند شکل به دیوار بچسبانید. یک لیوان شیشه‌ای خالی در فاصله‌ی 10 تا 15 سانتی متری، روبه‌روی آن بگذارید.

3- از بدنه‌ی لیوان به نقّاشی خود نگاه کنید؛ چه می‌بینید؟ اندازه‌ها و تصویر معمولی است وشکل‌ها در اندازه‌ٔ واقعی خود، دیده می‌شوند.

4- بدون آنکه لیوان را جابه‌جا کنید، درون آن آب بریزید.

5- دوباره از بدنه‌ی لیوان به نقّاشی‌های خود نگاه کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟

 تصاویر درشت‌تر دیده می‌شوند و وارونه است.

image 62

از این مشاهده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ لیوان پر از آب مانند ذره‌بین عمل می‌کند. وقتی آن را جلو می‌بریم اندازه شکل‌ها درشت‌تر و بزرگ‌تر و وقتی به عقب می‌بریم کمی کوچک‌تر دیده می‌شوند.

6- اکنون لیوان را به آرامی به عقب و جلو ببرید و آنچه را مشاهده می‌کنید، بنویسید. 

اندازه شکل‌ها تغییر می‌کنند.

برچسب شده در: