در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه 4 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه 4 علوم ششم

وسایل و موادّ مورد نیاز: تیله، خط‌کش و ظرف خاک

1- مشخّص کنید چه چیزی را تغییر می‌دهید؟ اندازه تیله – ارتفاع


2- چه چیزی را اندازه می‌گیرید؟ فاصله‌ٔ پرتگاه تا زمین- قطر گودال- عمق گودال


3- چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می‌دارید؟ نوع خاک- اندازه تیله (وقتی ارتفاع تغییر می‌کند)- ارتفاع ( وقتی اندازه تیله تغییر می‌کند)- وسیله اندازه‌گیری و واحد اندازه‌گیری

در یک ظرف پلاستیکی مقداری خاک نرم بریزید و سطح آن را صاف کنید. سپس یک گلوله‌ی فلزّی را از ارتفاع یک متری رها کنید و قطر دهانه‌ی گودال را اندازه بگیرید.

علم بخشی از زندگی است. علم همیشه و هر روز با ماست.

این آزمایش را با ارتفاع‌های گوناگون تکرار کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

شماره‌ٔ آزمایشقطر دهانه‌ٔ گودال (میلی‌متر)
فاصله‌ٔ گلوله از خاک (نیم متر)فاصله‌ٔ گلوله از خاک (یک متر)فاصله‌ٔ گلوله از خاک (یک و نیم متر)
15 میلی متر7 میلی متر10 میلی متر
26 میلی متر 8 میلی متر12 میلی متر
37 میلی متر9 میلی متر14 میلی متر
میانگین6 میلی متر8 میلی متر12 میلی متر
جواب کاوشگری صفحه 4 علوم ششم

نموداری برای نشان دادن ارتباط بین فاصله‌ی گلوله تا خاک و قطر دهانه‌ی گودال رسم کنید.

جواب کاوشگری صفحه 4 علوم ششم
جواب کاوشگری صفحه 4 علوم ششم

– نمودار گروهتان را با نمودار گروه‌های دیگر مقایسه کنید و نتیجه‌ی به دست آمده از نمودار را بنویسید.

 نمودارها مشابه یکدیگرند و نشان می‌دهند که هر چه فاصله گلوله از زمین بیشتر شود اندازه قطر دهانه‌ٔ گودال هم بیشتر می‌شود.

– نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید. 

هر چه گلوله از ارتفاع بیشتری رها شود، قطر دهانه‌ٔ ایجاد شده در خاک بیشتر است.

– متن زیر را کامل کنید. برای این منظور توجّه کنید که هر چه فاصله‌ی گلوله از خاک بیشتر باشد، سرعت برخورد آن به خاک هم بیشتر است.
هر چه فاصله‌ٔ گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر می‌شود و قطر دهانه‌ٔ گودال بزرگ‌تر می‌شود.

– پیش‌بینی کنید اگر گلوله را از فاصله‌ی 3 متری رها کنیم، قطر دهانه‌ی گودال چه تغییری می‌کند؟

درستی پیش‌بینی خود را با انجام آزمایش بررسی کنید و گزارش دهید.

 اگر نمودار خطی قبلی را ادامه دهیم، مشاهده می‌کنیم که برای ارتفاع 3 متری قطر دهانه‌ٔ گودال حدود 21 میلی‌متر می‌شود.

برچسب شده در: