در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه 6 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه 6 علوم ششم

می‌دانید که وقتی چند جسم را از یک بلندی رها می‌کنیم، پس از مدّتی به زمین می‌رسند؛ امّا برخی زودتر و برخی دیرتر به زمین می‌رسند. به نظر گروهی از دانش آموزان «هر چه سطح جسم بیشتر باشد، دیرتر به زمین می‌رسد». درباره‌ی این مسئله، تحقیقی طرّاحی و اجرا کنید. 

سوزن‎، پاک کن و کاغذ را از ارتفاعی یکسان رها می‌کنیم. نتایج اندازه‌گیری:

 زمان رسیدن به زمین
ارتفاع : 0/5 مترارتفاع : 1 مترارتفاع : 1/5 متر
سوزن0/3 ثانیه0/6 ثانیه1 ثانیه
پاک‌ کن0/4 ثانیه0/7 ثانیه1/3 ثانیه
کاغذ0/7 ثانیه1/5 ثانیه2/8 ثانیه
جواب کاوشگری صفحه 6 علوم ششم

هر چه سطح جسم بیشتر می‌شود، مدت زمان سقوط آن بیشتر می‌شود و دیرتر به زمین می‌رسد.

برچسب شده در: